Kontrola skarbowa w wirtualnym biurze

Kontrola skarbowa jest rutynową czynnością urzędową, której może być poddany każdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą. Głównym celem takiej kontroli jest potwierdzenie wiarygodności prowadzonych ksiąg oraz prawidłowości rozliczeń finansowych. Czy zawiadomienie o wszczęciu kontroli skarbowej powinno budzić zaniepokojenie? W jakich sytuacjach możesz się jej spodziewać? Kiedy może zostać przeprowadzona bez wcześniejszego zawiadomienia? Jak wygląda kontrola skarbowa w wirtualnym biurze w warszawie oraz przede wszystkim – jak się do niej odpowiednio przygotować? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule. 

Kontrola skarbowa w wirtualnym biurze – wszczęcie kontroli

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej jest dostarczane listownie na formularzu ZAW-K. Zawiera on podstawowe informacje tj. dane identyfikacyjne kontrolowanego, adres siedziby, zakres kontroli z wyszczególnieniem okresu objętego kontrolą, pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji i inne. Według art. 48 ust. 2 ustawy Prawo Przedsiębiorców, kontrola może zostać przeprowadzona w terminie 7 dni po i nie później niż 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli w tym czasie czynności nie zostaną podjęte organ urzędowy traci możliwość przeprowadzenia kontroli i wymagane jest ponowne zawiadomienie podatnika. Na drodze wyjątku istnieje także możliwość wszczęcia kontroli przed upływem 7 dni, ale jedynie za zgodą kontrolowanego. 

W jakich przypadkach urząd może przeprowadzić kontrolę bez wcześniejszego zawiadomienia?

– przedsiębiorca nie posiada adresu firmy, bądź wcześniejsze zawiadomienia nie zostały dostarczone pod prawidłowy adres;

– istnieje uzasadnione podejrzenie zagrożenia życia lub zdrowia;

– czynność urzędowa może przyczynić się do przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia;

– kontrola zostanie przeprowadzona na podstawie odrębnych przepisów, tj. prawo Unii Europejskiej lub ratyfikowane umowy międzynarodowe.

Jaki jest zakres kontroli skarbowej?

Najistotniejszą informacją zawartą w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej jest zakres kontroli wraz z ujętym okresem podatkowym. Pozwala to podatnikowi na przygotowanie dokumentacji i daje możliwość jej ewentualnego zweryfikowania. Do czasu przeprowadzenia kontroli akceptowane jest wprowadzanie korekt zarówno w Księdze Przychodów i Rozchodów jak również w deklaracji podatkowej. Jeżeli posiadane archiwa występują jedynie w postaci zdigitalizowanej (cyfrowej), należy umożliwić dostęp organowi kontrolnemu do wglądu i weryfikacji przy pomocy narzędzi informatycznych bądź środków komunikacji. Urzędnicy mogą wymagać także przetłumaczenia dokumentacji wydanej oryginalnie w języku obcym na język polski, przy czym podatnik sam ponosi koszt takiego tłumaczenia. 

Organ dokonujący kontroli może żądać jedynie wydania dokumentacji za okres wskazany w zawiadomieniu. Jeżeli wykracza ona poza podane ramy czasowe, podatnik ma prawo odmówić. W takiej sytuacji, żądanie wydania może odbyć się jedynie na podstawie pisemnego wniosku z urzędu skarbowego o udostępnienie dokumentacji uzupełniającej za inny niż wskazany wcześniej okres czasowy.

Kto jest szczególnie „narażony” na kontrolę z Urzędu Skarbowego?

Najczęściej są to świeżo założone spółki i działalności gospodarcze. Uwagę urzędników mogą przykuć także firmy, które od dłuższego czasu generują straty. O ile taka sytuacja nie jest zaskakująca dla działalności, które niedawno weszły na rynek, o tyle może budzić wątpliwości urzędników w przypadku długo prosperujących firm.

Miejscem kontroli skarbowej jest zazwyczaj siedziba firmy podatnika. Jeżeli jednak księgi rachunkowe znajdują się poza nią lub podatnik korzysta z usług zewnętrznego biura rachunkowego – należy o tym powiadomić urząd skarbowy. Przedsiębiorca jest zobowiązany do udostępnienia miejsca pracy organom przeprowadzającym kontrolę. Jeżeli warunki nie pozwalają na przeprowadzenie takiej czynności, urzędnicy wnioskują o wydanie dokumentacji na czas trwania kontroli. Podmiot kontrolowany ma prawo do aktywnego uczestnictwa w procedurze, a także zgłaszania zastrzeżeń i wyjaśnień. Kontrola kończy się wydaniem tzw. decyzji lub wyniku kontroli, przy czym istnieje możliwość pisemnego odwołania się od wystosowanego stanowiska. 

Jak wygląda kontrola skarbowa w wirtualnym biurze?

Kontrola skarbowa w wirtualnym biurze w niczym nie odbiega od standardowej procedury. Pracownicy naszego wirtualnego biura są zaznajomieni z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi. Profesjonalność i fachowość świadczonych usług jest gwarantem szybkiego i bezproblemowego przejścia kontroli skarbowej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego biura pod adresem https://wirtualna-siedziba.pl/oferta/.